Gruppi Elettrogeni

Gruppi Elettrogeni

Offriamo una vasta gamma di gruppi elettrogeni, da 35Kw a 80Kw.


35Kw - Mosa GE 35 YSX

35Kw - Elcos SS GE. 037/033

55Kw - Elcos SS GE. 055/050

80Kw - Pramac GSW80